0%
Close Preloader Screen

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД (наричано за краткост Търговеца) и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн parking.sofimoti.bg (наричан за краткост „Сайт“), собственост на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД, ЕИК 831835134, 1000 София, ул. Ген. Й. В. Гурко 12, ет. 6, e-mail: office@sofimoti.bg, тел. 02 9377801, както и за паркирало превозно средство на територията на паркинга на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД. Настоящите Общи условия, представляват неразделна част от сключения между Търговеца и ползвателя договор за престой и паркиране на транспортни средства (наричан за краткост „Договор за паркиране“) на обособените за това места, разположени в паркинга.

Тези условия обвързват търговеца и всички потребители с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на parking.sofimoti.bg (с изключение на линка към настоящите „Общи условия“) или чрез достъпване територията на паркинга, находящ се на адрес гр. София, жк. Надежда 1, ул. „Кирил Дрангов“ № 69-71, (на ъгъла на ул. „Кирил Дрангов“ и ул. „Анастас Лозанчев“).

  1. Предмет и дефиниции на Общите условия

1.1. “Сайтът” е parking.sofimoti.bg – уебсайт за онлайн заявка на паркинг услуги, чрез който потребителите могат да се информират за предлаганите услуги, да изберат и да закупят предлаганите услуги, съгласно публикуваните в същия условия.

1.2. „Съдържанието“ е:

1.2.1. Цялата информация, визуализирана на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;

1.2.2. Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребителя от Търговеца посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;

1.2.3. Всякаква друга информация към Потребителя, предоставена от служител на търговеца, независимо от начина на комуникация, електронна поща, писмени съобщения или чрез предаване на гласови данни;

1.2.4. Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, изложени от търговеца на сайта в определен период от време;

1.3. “Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, действащо лично или чрез негов представител и притежаващо или придобиващо достъп до Съдържанието на сайта чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.), както за да прави поръчки и закупува предлаганите услуги, така и само за разглеждане на съдържанието на сайта.

1.4. “ Продукти ” са предлаганите чрез Сайта продукти и “Услуги” за закупуване.

1.5. „Услуга“ е търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Потребителя възможността да закупи “Продукти”, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

1.6. “Заявка” е индивидуална заявка за закупуване на избраните Услуги, съгласно условията, предвидени в Сайта. Заявката е акт, който Потребителят прави свободно, по собствен избор и го обвързва със силата на договор между Потребителя и Търговеца.

1.7. “Потвърждение” е процесът, по време на който оператор на Търговеца – потвърждава “Заявка”, направена от Потребителя. Потвърждението се извършва чрез плащане по един от предвидените в настоящите Общи условия начини, като Търговеца изпраща и-мейл до електронната поща на Потребителя с детайлите на заявената услуга.

1.8. „Срок на действие на Договора за паркинг“ – след закупуване на абонамента, от 00:00 часа на деня, следващ датата на изпращане на пратката (карта за достъп и договор) чрез куриер към клиента при месечен или тримесечен абонамент до крайната дата на ползване, а при седмичен абонамент, след закупуване на абонамента – периодът от една седмица /7 календарни дни/, започващ от 00:00 часа на деня, следващ датата на изпращане на пратката (карта за достъп и договор) чрез куриер към клиента до 23:59 часа на седмия ден от срока. За начало на период се взема предвид първия работен ден на куриера, следващ деня на изпращане.

1.9. „Място за паркиране“ – обособени площи, разположени в отделните зони за паркиране на паркинга.

  1. Общи условия

2.1. Този Документ определя общите условия, при които Потребителят може да използва Интернет страницата /Съдържането на сайта/, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между Търговеца и Потребителя, както и използването на територията на самия паркинг.

2.2. Използването включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието на сайта предполага, че Потребителят се е запознал с настоящите общи условия и ги приема, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите, предоставяни от Търговеца чрез електронния сайт, е възможен чрез публично достъпната интернет страница parking.sofimoti.bg или чрез подаване на заявка на обявения от Търговеца телефон и/или електронен адрес.

2.4. Потребителят носи отговорност за своите действия и последствията от тях, при използване на информацията и възможностите на сайта, за извършените от него действия и дадени потвърждения или откази.

2.5. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие с настоящите общи условия то следва, че лицето се отказва от достъп до Услуги, които Търговецът предлага чрез своята Интернет страница и няма да прави заявки посредством електронен достъп или други канали, без това да ограничава неговата възможност да разглежда съдържанието на сайта.

2.6. Приемането на общите условия се извършва чрез волеизявление в електронна форма, материализирано с активиране на бутон с надпис, който изразява съгласието на потребителя, че приема общите условия и това обвързва потребителя/клиента да ги спазва.

2.8. Интернет страницата на Паркинга е адресирана само към Потребители, навършили 18 години и способни да формират самостоятелно воля и да изпълняват задълженията съгласно Общите условия и потвърдената поръчка.

  1. Правила и Цени

3.1. Търговецът се задължава да осигури паркомясто за лек автомобил, на всеки свой клиент направил заявка по-някой от гореспоменатите начини и получил потвърждение, на паркинга стопанисван от дружеството.

3.2. Паркингът разполага с 310 места за паркиране, от които:

3.2.1. 188 покрити места за паркиране;

3.2.2. 122 открити места за паркиране;

3.2.3. 32 места с възможност за зареждане на Електрически превозни средства /ЕПС/, оборудвани със зарядни станции с мощност 7.4kW (споделени) и 22kW.

3.3. Търговецът предлага почасово паркиране и денонощни абонаменти – седмичен, месечен, тримесечен, при следните условия:

3.3.1. При почасово паркиране се таксува всеки започнат час. Първите 7 минути на първия час са безплатни. Първите 5 минути на всеки следващ час са безплатни. Местата за почасово паркиране са ограничени и се намират на откритите площи вляво и вдясно, непосредствено след входната бариера. Електрически превозни средства, които освен почасово паркиране ще използват и услугата за зареждане, ползват местата за паркиране снабдени със зарядни станции с мощност 7.4kW (споделени) или 22kW, находящи се на Етаж 1 и Етаж 2 на паркинга.

3.3.2. За ползване на седмичен, месечен или тримесечен абонамент е необходима карта за достъп (RFID), която се закупува заедно с абонамента. При закупуване на абонамент автоматизираната система определя първото свободно място от избрания вид. В случай на желание от страна на Потребителя да използва същото място през следващ период, следва да бъде подновен абонамента преди неговото изтичане. За изтичане на абонамента Търговецът изпраща на Потребителя напомнящо съобщение на предоставения мобилен номер.

Забележка: Услугата е изцяло автоматизирана. При заплащане на услугата за определен период от време, достъпът до услугата е активен от 0.00 ч. на първия ден от периода и се прекратява в 23ч.59 мин. и 59 сек. на последния ден от периода. Броят на дните в един период зависи от броя на дните в месеца, в който попада първия ден от периода. Последния ден на периода е датата от месеца, която предхожда числото от месеца на първия ден от периода. Пример: начало на период 5-то число – край на период – 4-то число.

3.3.3. След изтичане на абонаментния период, за времето от изтичане на договорения период до освобождаване на паркомястото от автомобила, Потребителят дължи суми в размер, определен в тарифата, обявена в сайта на Търговеца за почасово паркиране. За автомобили непотърсени повече от 30 дни, след изтичане на абонаментния период, Търговецът има право да потърси съдействие от МВР и съответните държавни или общински органи.

3.3.4. За местата за паркиране, снабдени със станция за зареждане на електрически превозни средства, консумираната електрическа енергия се заплаща отделно, чрез мобилно приложение EVpoint на цените обявени в него.

3.4. Системата/операторите на Търговеца могат да откажат да приемат на паркинга на дружеството МПС, в следните случаи:

3.4.1. Когато няма свободни места за паркиране по т. 3.2.1. – 3.2.3.

3.4.2. Когато превозното средство замърсява, издава шум или причинява вреда на паркинга или на другите превозни средства, намиращи се в непосредствена близост до него.

3.4.3. При преценка на операторите на Търговеца за потенциална възможност за вреда от всякакво естество и характер.

3.5. При използване на услугите на Търговеца, Потребителят удостоверява, че е собственик на превозното средство или упълномощен от собственика лице, както и че превозното средство е в добро техническо състояние.

3.6. Заплатените абонаменти не са възстановяеми.  Не се възстановява такса при неявяване на Потребител по вече платен абонамент.

3.6.1. При необходимост от възстановяване на сума, платена с карта от страна на потребителя, съответната сума ще бъда възстановена чрез картова операция по същата картова сметка на потребителя.

3.7. Търговецът не носи отговорност за щети причинени от трети страни или от други клиенти на дружеството, но се задължава да предостави цялата налична информация под формата на показания и видеозаписи на ощетените страни. Търговецът не носи отговорност при случаи на вреди, ПТП и кражба на находящите се на територията на паркинга МПС, или в случай на кражба на вещи от тях. Ако възникне непредвидена ситуация или спешен случай, Потребителят следва да се свърже с оператор на Търговеца.

3.8. Търговецът осигурява достъп и ползване срещу „предплатен абонамент“,  представляващ услуга за ползване на паркинга за определен период от време, за който Потребителя предварително е платил, чрез достъп до територията на паркинга посредством безконтактна карта /RFID/ издавана от дружеството. Изключение е почасовото паркиране, за което се заплаща съответния престой преди напускане на обекта.

3.8.1. Търговецът има право временно да деактивира безконтактната карта, в случай на неспазване от страна на Потребителя на Договора за паркинг, без да дължи обезщетение или връщане на суми за това. Възстановяването на достъпа става в еднодневен срок след отстраняване на нарушението.

3.8.2. Потребителят е длъжен да съхранява и пази от повреждане безконтактната карта. В случай на загубване или повреждане на картата за достъп, Потребителят има възможност да закупи нова такава, която Търговецът ще присъедини към съществуващия абонамент. Всички обявени за загубени или повредени карти за достъп се деактивират.

3.8.3. Потребителят е длъжен след получаване на безконтактната карта за достъп да не я предоставя за ползване на други физически или юридически лица, като ползва издадената карта само и единствено за транспортното средство, за което е издадена.

3.9. Цените на услугите, предлагани от Търговеца са оповестени на сайта на паркинга, собственост на дружеството, в български лева с включен ДДС.

3.9.1. Заплащането при почасов престой се извършва на станциите за плащане, които са разположени при входовете на двете стълбищни клетки на Етаж 1, с монети от 1 и 2 лева, с банкноти от 5, 10 и 20 лева, както и с банкова карта, след регистриране на входното билетче, получено от билетния терминал при влизане.

3.9.2. При закупуване на денонощен абонамент – седмичен, месечен, тримесечен, плащането се извършва онлайн, по банков път по сметката на дружеството или в брой в офиса на дружеството.

3.9.3. При закупуване на първоначален (за първи път) месечен или тримесечен абонамент, допълнително се закупува и карта за достъп, която се доставя заедно с договора за паркиране чрез куриер, за сметка на Търговеца – до офис на куриера.

3.9.4. Картата и договорът ще бъдат изпратени към Потребителя с куриер в деня на заявката, ако плащането е постъпило при Търговеца до 15:00 ч. в работен ден. Ако плащането е постъпило при Търговеца след 15:00 ч. или в неработен ден, то картата и договорът ще бъдат изпратени към Потребителя в първия работен ден. Доставката се извършва на следващия работен ден след предаване на куриера.

3.10. МПС могат да паркират само в рамките на маркираните паркоместа. При неспазване на това правило ще бъдат глобени 50 BGN (добавени към сумата за плащане при почасово паркиране, намалена продължителността на абонамент със съответстващ на сумата срок), като могат да бъдат поставени наказателни стикери за нарушение върху стъклата или огледалата на МПС. Търговецът има право да възложи извозването на МПС за сметка на ползвателя.

3.11. Търговецът има право да променя цените на предлаганите услуги в сайта по собствена преценка без предварително уведомяване.

3.12. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на същата.

3.13. Потребителят се задължава:

3.13.1. Да предостави коректна информация при заявката

3.13.2. Да заплати цената на заявените услуги.

  1. Отговорност

4.1. Търговецът не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието от сайта.

4.2. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

4.3. Ако Потребител сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Сайта, накърнява авторско или друго право, той / тя може да се свърже с търговеца чрез наличните данни за контакт, така че последният да може да вземе информирано решение.

4.4. Търговецът не гарантира на Потребителите достъп до Интернет страницата.

4.5. Търговецът не е отговорен за съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на своята интернет страницата, без значение от вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

4.6. Търговецът не носи отговорност в случай на злонамерено използване на интернет страницата и/или съдържание, изпратено до Потребителите чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail.

  1. Непреодолима сила

5.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

5.2. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията от него.

5.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободена от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

5.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

5.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.5.3.

  1. Съдебни спорове

6.1. Всякакви спорове във връзка с тези Общи условия, които могат да настъпят между Потребител и търговеца ще бъдат разрешавани чрез преговори и по взаимно съгласие, а при не постигане на такова ще се решават от компетентния съд в Република България.

6.2. Търговецът не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи условия.

6.3. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Потребител и Търговеца ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния съд в Република България, в съответствие с българското законодателство.

6.4. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

  1. Заключителни разпоредби

7.1. Търговецът си запазва правото да прави промени по тези Общи условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание, без предварително известяване на Потребителите.

7.2. Търговецът не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

7.3. Сайтът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

  1. Изображения

8.1 Изображенията в Сайта са илюстративни и са възможни несъответствия с услугите, които представят.

Бърза поръчка

Add a product in cart to see here!
0